Prodaja

Knezević Petrol je kompanija registrovana za prodaju naftnih derivata, sa svim potrebniim licencama za obavljanje te delatnosti kao i skladišnim prostorima u Krnješevcima i mestu Ponikve.

Prodaja mazuta

Da bi mazut bio prometovan na teritoiriji republike Srbije, mazut mora ispuniti zakonom propisan Pravilnik o tehničkih i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Sl. glasnik RS br. 150/2020) sledeće strandarde:

Prodaja bitumena

Bitumen je gusta, crna, lepljiva, visokoviskozna ugljovodonična smola na bazi nafte, koja predstavlja osnovni hidroizolator poslovnih objekata, stambenih zgrada i saobraćajne infrastrukture. Prirodnog je porekla, a može se dobiti eksploatacijom iz nalazišta gde je dostupan u dva pojavna oblika – u slojevima zemljišta kao bitumenski pesak i u jezerima bitumena; ili industrijskim putem, rafiniranjem sirove nafte.

Prodaja ED

Euro dizel gorivo je gorivo namenjeno za uprotrebu kao pogonsko gorivo u vozilima sa dizel motorom. 

Firma Knežević Petrol poseduje skladišne kapacitet za ovaj derivat u mestu Ponikve.